• SALUT KHOYA VOTEZ 3LIYA RABI HAYAFDEK IDA HABIT VOTEZ 3LIHOM GA3 RAHO KAYEN 7 DEFES REPONDI